Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển > R63

R63

Những thay đổi trên phiên bản R63:
1. Cán bộ hộ tịch mong muốn thông tin ngày, tháng, năm ghi bằng chữ tự động đọc theo ngày, tháng, năm đã thay đổi để không phải nhập lại bằng tay
2. Chuyên viên phòng tư pháp mong muốn nhập bù liên cấp đối với các đơn vị trong cùng tỉnh khi thực hiện cấp bản sao theo quy định cấp bản sao liên tỉnh
3. Chuyên viên sở Tư pháp mong muốn có thể theo dõi được Số quyết định trên "Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi" trong hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để tra cứu, theo dõi và quản lý
4. Thay đổi màn hình Thay đổi, cải chính và Ghi sổ thay đổi hộ tịch cấp huyện theo thống nhất trên chương trình


Chi tiết thay đổi:
1. Cán bộ hộ tịch mong muốn thông tin ngày, tháng, năm ghi bằng chữ tự động đọc theo ngày, tháng, năm đã được thay đổi để không phải nhập lại bằng tay
Chi tiết thay đổi:
Tại các phiên bản trước, sau khi nhập thông tin thay đổi, bổ sung ngày tháng năm bằng số thì ngày tháng năm bằng chữ không tự động thay đổi theo nên đơn vị phải tự nhập lại bằng tay. Tuy nhiên từ phiên bản R63 trở đi, sau khi nhập thông tin thay đổi cải chính bổ sung ngày tháng năm bằng số thì ngày tháng năm bằng chữ sẽ tự động nhảy theo thông tin đã thay đổi để tiết kiệm thời gian làm việc.
Các bước thực hiện:
 • Chọn hồ sơ Thay đổi, cải chính\Đăng ký thay đổi, cải chính.
 • Tại phần Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, tích chọn mục cần thay đổi thông tin.
 • Nhấn vào biểu tượng  để chọn nội dung yêu cầu là Cải chính hay Bổ sung.
 • Nhập thông tin ngày, tháng, năm sinh được thay đổi tại mục Thành. Phần mềm sẽ tự động lấy lên thông tin ngày tháng năm sinh bằng chữ theo ngày tháng năm sinh bằng số vừa thay đổi.

 • Lưu ý: Phần mềm tự động đọc ngày tháng năm bằng chữ sau khi đã thay đổi, cải chính tại hồ sơ Đăng ký thay đổi, cải chính (cấp xã và cấp huyện), Ghi sổ việc thay đổi hộ tịch tại nước ngoài (cấp huyện).

2. Chuyên viên phòng tư pháp mong muốn nhập bù liên cấp đối với các đơn vị trong cùng tỉnh khi thực hiện cấp bản sao theo quy định cấp bản sao liên tỉnh
Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R63 trở đi, chuyên viên phòng tư pháp có thể nhập bù được các hồ sơ của cấp khác trong cùng tỉnh để thực hiện các nghiệp vụ cấp bản sao hồ sơ hộ tịch.
Các bước thực hiện: 
 • Chọn hồ sơ Cấp bản sao.
 • Tại phần Thông tin hồ sơ bản chính, chuyên viên phòng tư pháp có thể chọn Địa bàn là các đơn vị trong toàn tỉnh. 

 • Sau khi chuyên viên phòng tư pháp khai báo xong các thông tin nhập bù hồ sơ, phần mềm hiển thị thông báo về việc có hồ sơ được nhập bù bởi đơn vị khác trong cùng tỉnh. Để xem chi tiết hồ sơ được nhập bù cho đơn vị mình, nhấn vào tại đây.
3. Chuyên viên Sở tư pháp mong muốn có thể theo dõi được Số quyết định trên Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi trong hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để tra cứu, theo dõi và quản lý
Chi tiết thay đổi: Từ phiên bản R63 trở đi, chuyên viên Sở tư pháp có thể nhập được thông tin Số quyết định trên Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi tại hồ sơ Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu hay cấp bản sao.
Các bước thực hiện:
 • Chọn hồ sơ Nuôi con nuôi\Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài hoặc Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 • Nhập Số quyết định tại phần Thông tin đăng ký nhận nuôi con nuôi.

 • Tại màn hình Danh sách hồ sơ, có thể tìm kiếm nhanh hồ sơ bằng cách nhập Số quyết định.

 • Chọn hồ sơ vừa theo tiêu chí tìm kiếm, chọn Cấp bản sao trích lục.
 • Sau khi khai báo các thông tin bổ sung trên màn hình Cấp bản sao, nhấn In\Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Bản sao).

 • Phần mềm lấy lên thông tin về Số quyết định trên mẫu in Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Bản sao).


4. Thay đổi màn hình nhập bù Thay đổi, cải chính và Ghi sổ thay đổi, cải chính cấp huyện để thống nhất trên chương trình
Chi tiết thay đổi:
 Kể từ phiên bản R63, khi nhập bù thay đổi, cải chính hoặc Ghi sổ thay đổi, cải chính cấp huyện, chuyên viên phòng tư pháp có thể bỏ ghi được hồ sơ gốc trong trường hợp chưa phát sinh hồ sơ liên quan tại đơn vị khác. 
Các bước thực hiện:
 • Sau khi nhập bù hồ sơ thay đổi, cải chính cho đơn vị cấp dưới. Ví dụ: Chuyên viên phòng tư pháp nhập bù hồ sơ đăng ký khai sinh cho phường Dịch Vọng.
 • Cán bộ hộ tịch cấp xã đăng nhập vào phần mềm, hệ thống hiển thị thông báo về việc phát sinh hồ sơ công dân, anh/chị nhấn tại đây để xem chi tiết hồ sơ đó.

 • Lưu ý:
  • Chuyên viên phòng tư pháp có thể bỏ ghi được hồ sơ gốc (ví dụ hồ sơ đăng ký khai sinh) trong trường hợp chưa xóa hồ sơ thay đổi cải chính về việc nhập bù đăng ký khai sinh.
  • Trường hợp chuyên viên phòng tư pháp đã xóa hồ sơ thay đổi cải chính về việc nhập bù đăng ký khai sinh thì không thể bỏ ghi được hồ sơ gốc (hồ sơ đăng ký khai sinh).
Xem thêm